Obchodní podmínky firmy Pavel Novák, Bučovská 364, 68335 Letonice. Ičo: 758 310 15.

I. Úvodní ustanovení

 1. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky (dále též smlouva) jsou tak pro obě strany závazné a sjednávají se v nich podmínky, za nichž bude prodávající dodávat a kupující odebírat zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků – kupujících.
 2. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn prodávat výrobky dle své nabídky a že splňuje všechny předpoklady stanovené platnými zákony, potřebné k u vedenému druhu prodeje.
 3. Kupující prohlašuje, že vyplnil předepsaná pole v objednávkovém formuláři pravdivými údaji.

II. Předmět smlouvy

 1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v objednaném sortimentu a množství prezentovaných na webu www.bivan.cz, a převede na něj vlastnické právo a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za to kupní cenu stanovenou v čl. IV. této smlouvy.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka kupujícího je učiněna výběrem zboží na webu prodejce, emailem nebo telefonicky.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky bez udání důvodu.

IV. Kupní cena a platební podmínky

 1. Výše kupní ceny
  a) Při stanovení kupní ceny budou smluvní strany vycházet z cen uveřejněných na webových stránkách prodejce, a to ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy. Cena nezahrnuje přepravné.
  b) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen.
 2. Platební podmínky
  a) Platba se provádí v hotovosti nebo na účet prodávajícího.

V. Možnosti odběru, přepravní podmínky a přepravné

 1. Zboží je možno vyzvednout na vybraných provozovnách nebo využít dovoz k zákazníkovi.

VI. Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží řádně a včas, v množství, obvyklé jakosti odpovídající příslušným normám a bez právních vad.
 2. Prodávající je povinen zboží řádně zajistit pro účel přepravy, a to takovým způsobem, který je obvyklý pro daný sortiment zboží v obchodním styku, aby bylo zabezpečeno uchování a ochrana zboží před jeho poškozením.
 3. Veškeré zboží bude expedováno v souladu se smluvenou dodací lhůtou. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude kupující o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem a bude dohodnut další postup.
 4. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

VII. Storno objednávky

 1. Kupující má právo stornovat nebo změnit objednávku objednávku pouze ve vyjímečných případech a to před odesláním objednávky.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo v případě, že zveřejněná cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat atp.). V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu nejpozději v termínu do 30 dnů.

VIII. Odpovědnost za vady a reklamace

 1. Přejímka a prohlídka zboží
  a) Kupující je povinen ihned při převzetí zboží toto prohlédnout s náležitou odbornou péčí, která odpovídá obchodním zvyklostem pro daný druh zboží.
 2. Záruka a záruční doba
  a) Prodávající ručí za jakost dodávaného zboží.
  b) Záruční doba zboží se řídí platnými zákony a vyhláškami.
  c) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 3. Zjevné vady a jejich reklamace
  a) Kupující musí zjevné vady zboží, které zjistil nebo mohl zjistit při předání zboží nebo jeho následné kontrole, zejména chybějící množství, jakostní vady apod., okamžitě oznámit.
  b) Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovatu prodávajícího neodkladně. V případě, že zboží je třeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen opatřit zboží obalem vyhovujícím nárokům přepravy, v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 4. Nároky z odpovědnosti za vady
  a) V případě zjištění vad zboží, které zatím nebyly kupujícím řádně písemně reklamovány, ale jsou prodávajícím uznány za oprávněné, může prodávající vadu sám bez zbytečného odkladu odstranit náhradní dodávkou a výměnou vadného zboží za bezvadné, popř. dodáním chybějícího množství.
  b) V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány a prodávajícím uznány za oprávněné, může kupující požadovat odstranění vad, a to formou:
  – výměnou vadného zboží za bezvadné nebo
  – odstoupením od dílčí kupní smlouvy a vrácením kupní ceny, pokud nelze využít žádný z předchozích způsobů vyřízení reklamace.
  c) Zvolený způsob reklamačního nároku a odstranění vady nesmí způsobit prodávajícímu ani kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.
  d) V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za bezvadné je kupující povinen vrátit reklamované zboží prodávajícímu zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal.
 5. Vrácení zboží
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (eshop, telefon, email). Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí doručit zboží zpět prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

X. Rozhodčí doložka

 1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, a to rozhodcem, kterého zvolí prodávající. Rozhodčí řízení se bude konat v místě určeném rozhodcem. Řízení před rozhodcem se bude konat způsobem uvedeným v Řádu pro řízení před zvoleným rozhodcem. Smluvní strany se dohodly, že náklady rozhodčího řízení, tj. poplatek za rozhodčí řízení, paušální náklady rozhodčího řízení a vyúčtovanou zálohu na náklady rozhodčího řízení uhradí ta strana, která neměla ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehla. Výši nákladů řízení a jejich rozdělení určí rozhodce ve svém nálezu. Strany se dohodly, že rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů předaných stranami a ústní jednání rozhodce svolá jen tehdy, bude-li to považovat za nezbytné k vydání rozhodnutí. V případě, že jmenovaný rozhodce z jakéhokoliv důvodu odmítne spor rozhodnout, bude zde dána pravomoc obecných soudů a smluvní strany nebudou v tomto pří padě spor řešit formou rozhodčího řízení.

XI. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Pavel Novák, se sídlem Bučovská 364, 68335 Letonice, IČ: 75831015, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentua Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

Jméno a Příjmení

Adresa

Telefonní číslo

e-mail

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vytvoření cenové nabídky na zboží z webové stránky www.bivan.cz. Tyto údaje budou zpracovány po dobu 5 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoli zpět zasláním e-mailu na e-mail: info@bivan.cz.

Souhlas je poskytnut pouze Správci a nebude poskytován třetím stranám.